top of page

מיסוי יחידות השתתפות נפט וגז

משרדינו הוא מהיחידים בארץ המתמחה בהוראות המיסוי המיוחדות שחלות על מחזיקי יחידות ההשתתפות.

למשרדינו ניסיון רב בניצול הזכויות וההזדמנויות של מחזיקי היה"ש ועמידה על זכויותיהם מול רשויות המס.

bottom of page