top of page

חלוקת רווחים של שותפיות לחיפושי נפט וגז

בתקנונים של שותפויות לחיפושי נפט וגז ישנו פרק המדבר על חלוקת רווחים.

פרק זה הוא החלק החשוב ביותר למחזיקי היה"ש ולמעשה מתאר את עיקר זכותם בעצם החזקת אותן יה"ש.

חלקות הרווחים מחולקת בדרך כלל לשני חלקים:

1. חלוקה ראשונה עבור תשלום מקדמות מס הכנסה של מחזיקי היה"ש.

2. חלוקה שנייה של יתרת הרווח.

מיותר לציין שכאשר אין רווחים אזי לא מחלקים את החלוקות הנ"ל.

להלן עיקרי התהליך:

אחת לשנה, בסמוך לתום השנה, עורך השותף הכללי בהתייעצות עם רואי החשבון של השותפות, הערכה של ההכנסה השנתית החייבת לצרכי מס של השותפות.
בהתבסס על הערכה זו קובע השותף הכללי את הסכום לחלוקה הראשונה. 
הסכום לחלוקה ראשונה יפורסם ע"י השותף הכללי לפני תום השנה ויחולק לאחר מכן לשותפים כפי שהיו בתום השנה.

יתרת הרווחים שיוותרו לחלוקה בגין אותה שנה, נקבעת על-ידי השותף הכללי ומפורסמת בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות בגין אותה שנה. לעיתים ישנן גם חלוקות נוספות.

לרוב, במקרים של צורך בהשקעה למען פיתוח מאגרים, מבקש השותף הכללי ממחזיקי היה"ש להימנע מחלוקת רווחים ע"פ התקנון כדי להשתמש באותם רווחים לפיתוח מאגרים מניבים נוספים, הליך זה דורש רוב מיוחד של בעלי היה"ש מכיוון שזה פוגע בזכותם הבסיסית לרווחים.

באופן כללי ניתן להגיד שיש מתח מתמיד בין השותף הכללי (רווחיו מתקבלים מתמלוג העל ולא משתתף ברווחים) שרוצה להשתמש ברווחי השותפות על מנת להשקיע בחיפושים ופיתוח מאגרים חדשים לבין מחזיקי היה"ש שמעוניינים בחלוקת רווחים ע"פ התקנון.

bottom of page