top of page

התנהלות נכונה מול רשות המיסים

כל עסק באשר הוא בכל צורת התאגדות חייב עפ"י חוק לדווח על הכנסותיו ולהעביר תשלומים לרשות המיסים, אם ע"י תשלום מקדמות ואם ע"י תשלום מע"מ עסקאות (בעוסק חייב).
בנוסף, המדינה נתנה לרשויות המס סמכויות מופלגות באשר לאופן אכיפת התשלום, הטלת קנסות עם ריבית והצמדה וקדימות מול נושים אחרים בעת פירוק.
על כן, ההתנהלות מול רשויות המס חייבת להתנהל בחכמה ע"י אנשי מקצוע הבקיאים בכך כדי שאלו לא יפריעו למהלך העסקים הרגיל.

 

חשוב לדעת שגם אם יש חילוקי דעות עם רשות המיסים לרוב אפשר להגיע לפשרה.

 

הנה כמה כללי זהב להתנהלות מול רשויות המס:

 

1. שלם את חובך במועד. איחורים יגררו קנסות עם ריבית והצמדה.

 

2. אם יש לך מחלוקת עם רשות המיסים בנוגע לשיעור המקדמות, פנה לרואה חשבון שיעדכן את שיעור המקדמות כפי שצפוי להיות.

חשוב לעדכן את שיעור המקדמות כפי שצפוי שיהיו (או קצת יותר מזה) ולא פחות, כי חוסר בתשלום מס יגרור קנסות עם ריבית והצמדה ותשלום ביתר יזכה בריבית והצמדה לטובת העסק (ריבית אטרקטיבית שפטורה ממס).

 

3. נהל את חשבונותיך באופן נאות ע"י אנשי מקצוע הבקיאים בכך כדי למנוע פסילת ספרים.

 

4. התייעץ עם רואה החשבון לדרך משיכת הרווחים מהעסק.

 

5. התייעץ עם רואה החשבון לגבי כל עסקה משמעותית בעסק כדי לתכנן את הטיפול שיביא לחבות המס המינימלית במסגרת החוק.

bottom of page