top of page

תעודת מס של יה"ש לחיפושי נפט וגז

ע"פ תקנות מס הכנסה בנוגע למחזיקי יה"ש לחיפושי נפט וגז, אדם (ע"פ פקודת מס הכנסה) שהחזיק יה"ש לחיפושי נפט וגז ב31 בדצמבר של שנה מסוימת (נישום זכאי), יצרף להכנסותיו הוצאות או רווחים שנוצרו באותן היה"ש.

המסמך הרשמי שממנו לוקחים את הנתונים אודות הכנסות הוצאות באותן יה"ש נקרא תעודת מס.

תעודת מס זהו מסמך שיוצא במשותף מהשותפויות ומפשמ"ג (פקיד שומה מפעלים גדולים).

התעודות מפורסמות בהודעות לבורסה באתר "מאיה".

בתעודה יש חלוקה בין סוגי ההכנסות: הכנסה מעסק, רווחי הון, דיבידנדים.

בנוסף בתעודה מופיע סכום המקדמות ששולמו ע"י השותפויות על חשבון המס של מחזיקי היה"ש.

עפ"י פסיקת בית המשפט, המקדמות ששולמו מחולקות לשני סוגים: מקדמות ששולמו על חשבון מחזיקי יה"ש החייבים במס חברות ומקדמות ששולמו על חשבון מחזיקים החייבים במס שולי. שיעור מס דיפרנציאלי.

השותפויות הגדולות בהליכי ערעור על קביעה זו של בית המשפט בנוגע לייחוס מקדמות ליחידים ולחברות.

יש 2 סוגים של תעודות:

1. תעודה זמנית המבוססת על הכנסה החייבת לצרכי מס עליה הצהירה השותפות אך עוד לא נבדקה ע"י רשות המיסים. תעודות כאלה לרוב משתנות.

2. תעודת מס קבועה עליה יש הסכמה בין השותפות לבין רשות המיסים. תעודה זו לא צפויה להשתנות.

נכון לאפריל 2019 יש תעודות מס קבועות לשותפויות הרווחיות עד שנת 2014, שאר התעודות שיצאו לשנים שלאחר מכן נחשבות זמניות ועתידות להשתנות.

חשוב לזכור שלרוב יש הבדל משמעותי בין ההכנסה החייבת למס הכנסה לבין ההכנסה עליה הוצהר בדוחות הכספיים ואין להסיק בין אחד לשני.

bottom of page