top of page

דלק קידוחים - כללי

דלק קידוחים שותפות מוגבלת התאגדה בשנת 1993 ע"פ פקודת השותפויות (פקודה זהו חוק מנדטורי שמעודכן לעיתים). השותף הכללי  היא דלק ניהול קידוחים בע"מ כאשר חברת דלק מערכות אנרגיה היא המחזיקה בעקיפין (ע"י חברות בנות) ברוב היהש של השותף המוגבל (דלק קידוחים) ובכל המניות של השותף הכללי (דלק ניהול קידוחים).

השותפות הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי ישראלי (לא פועלת בחו"ל למעט החזקה בשדה אפרודיטה).

בשנת 2017 התמזגה שותפות אבנר לתוך דלק קידוחים, שותפויות אבנר ודלק קידוחים החזיקו ביחד במאגרים אותם מחזיקה דלק קידוחים כיום.

השותפות מחזיקה בחזקות על 4 רישיונות לחיפוש וקידוח של נפט וגז: ים תטיס,תמר דלית וליוויתן. חזקת ים תטיס סיימה בפועל את תפקידה ומפיקה גז בכמויות זניחות.

לדלק קידוחים 2 נכסי נפט/גז עיקריים, הראשון תמר והשני ליוויתן.

חזקת תמר מוחזקת ע"י השותפות בשיעור של כ26% כאשר ההחזקה היא 22% במישרין ועוד החזקה בעקיפין של כ4% דרך החזקה בחברת תמר פטרוליום.

סה"כ עתודות מוכחות+צפויות במאגר תמר הינן כ-315 BCM.

ע"פ מתווה הגז על השותפות למכור את יתרת החזקותיה במאגר תמר עד לשנת 2021 (72 חודשים ממועד מתווה הגז).

מבחינת דלק קידוחים, חוזי היצוא של מאגר תמר לא ישפיעו על התזרים השוטף של השותפות אלה על מחיר המכירה של יתרת ההחזקה של השותפות במאגר תמר.

חזקת ליוויתן מוחזקת ע"י השותפות בשיעור של כ-45%, מאגר ליוויתן הוא המאגר הגדול ביותר במים הכלכליים של מדינת ישראל והוא מעניק את עיקר השווי של השותפות.
מאגר ליוויתן נתגלה בשנת בסוף שנת 2010, פיתוחו החל בשנת 2017 לאחר אישור מתווה הגז (2015).

סה"כ עתודות מוכחות+צפויות במאגר ליוויתן הינן כ-650 BCM.

רוב עתודות הגז מיועדות ליצוא אך כנראה שבסופו של דבר היצוא לא יהיה יותר מחצי מהכמות במאגר.

השותפות מחזיקה גם ברישיון אפרודיטה/בלוק 12 אשר עוד לא פותח ועוד לא נחתמו חוזים למכירת גז מהמאגר.

בשנת 2016 מכרו דלק קידוחים ואבנר את החזקותיהן בכריש תנין ע"פ ההוצאות שהיו להן בגין אותם מאגרים עד אותה העת. חלק מהתמורה משולמת בתור תמלוג שמגיעה בסופו של דבר כמעט כולו לשותף הכללי ע"פ הסכמי השותפויות. לכן ניתן לומר שנכון לשנת 2019 אין ערך לאותו תמלוג המיוחס לשותפויות.

נכון לסוף שנת 2019 מדינת ישראל צורכת גז בקצב של 11 BCM בשנה והצפי הוא גידול של כ1 BCM בשנה עד שנת  2025 ולאחר מכן קצב מתון יותר.

עיקר הרווחים העתידיים של דלק קידוחים מיוחס לפרויקט ליוויתן כתוצאה מיצוא הגז למדינות שכנות.
בשנים האחרונות נחתמו הסכמי יצוא עם מצרים ועם ירדן להספקת גז טבעי ממאגר ליוויתן כדלקמן:

חוזה חברת דולפינוס המצרית להספקת 60 BCM לתקופה של 15 שנה מ 1.1.2020 עד 31.12.2034 ממאגר ליוויתן בקצב של 2.1 BCM  ועד לקצב של 4.7 BCM לנה מיולי 2022.

חוזה מול חברת החשמל הלאומית של ירדן להספקת 45 BCM ל15 שנה מהתחלת הפעלת ליוויתן.

 

בישראל נחתם הסכם קצר טווח מול חברת החשמל הישראלית לאספקת 4 BCM  עד 1.6.2021.

 

ההכנסות השנתיות המשוערות לאורך רוב שנות הפעלת מאגר ליוויתן הן כ3.7 מיליארד ₪ לשנה (החלק של דלק קידוחים).

מתוך זה הרווח של דלק קידוחים הוא כ38 אחוז מההכנסות אחרי היטל ששינסקי ולפני מס הכנסה (המיסוי הוא בידי מחזיקי יחידות ההשתתפות). כלומר בשנה רגילה הרווח הוא כ-1,406 מיליון ₪ שזה בערך 120 אגורות ליחידה (יהיו שנים שזה יהיה יותר, הערכה למעלה מדברת על השנים שלאחר היטל ששינסקי).

בנוסף להכנסות מליוויתן יש לדלק קידוחים גם רווח הון עתידי ממכירת יתרת החזקותיה בתמר, החזקות ברישיון אפרודיטה והחזקות נוספות ברישיונות חיפוש אחרית (רועי, יהל ואופק) וכמובן הערכה כי בעומק של כ-7 קילומטר במאגר ליוויתן יש עתודות כחצי מיליארד חביות נפט.

bottom of page