top of page

ניהול רווחים כדי לחסוך במס

חלק מלקוחותינו הם בעלי כמה ישויות משפטיות אשר כל אחת מהן נישומה בנפרד לצורכי מס,

מציאות זו מאפשרת לנהל את ההכנסות באופן שיפחית את נטל המס המצטבר מסך הישויות יחד.

לצורך ניהול הרווחים צריך להסב את ההכנסות עפ"י הסדר הבא:

1. הסטת רווחים לחברה עם הפסדים צבורים שניתן לקזז כנגדם את הרווחים.

2. משיכת משכורות מהחברה עד לנקודת האיזון בה כבר נטל המס במשכורת (כולל ביטוח לאומי) עולה על מס החברות כולל המס על משיכת דיבידנד.

3. שאר הרווחים יישארו בחברה ויימשכו רק בעת הצורך, כל משיכה תעלה 30% מס.

bottom of page