top of page

גילוי מרצון

logoTaxes_jpg.jpg

כחלק  מהגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המיסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל, פירסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון שחל עד ליום 31 לדצמבר 2016.

 

בנוהל נקבע כי בקשות אשר יעמדו בתנאי הסף יזכו לחנינה מסנקציות פליליות (מאסר ועוד).

 

בנוסף חלה גם הוראת שעה עד לאותו תאריך (לאחר שהוארכה)אשר במסגרתה ניתן להגיש בקשה אנונימית לברור חבות המס מול פקיד השומה וכן בקשה עם סכומי הון נמוכים (עד 2 מיליון עם חבות מס של עד 0.5 מיליון).

 

משרדנו מסייע בהגשת בקשות אלו תוך ניצול מלא זכויות המבקש (ויש לא מעט) על מנת להקטין את נטל המס וגרורותיו (קנסות, ריבית והצמדה).

bottom of page