top of page

הערכת שווי בז"ן

הפסקת עבודות הערכת שווי לבז"ן.

החל משנת 2020 אין מספיק חומר מפורסם כדי שאוכל להתבסס עליו לצורך קביעת השווי של החברה.

החברה הפסיקה לפרסם נתונים אודות פעילות של חברת כאו"ל.

חברת כאו"ל היא למעשה העוגן היציב של החברה ובעוד פעילות הדלקים של החברה נתונה מאוד לשינויים, פעילות הפולימרים נשארת לרוב יותר יציבה.

חברת כאו"ל גם משמשת כבנק של קבוצת בז"ן.

לפי מה שנאמר לי מהרשות לניירות ערך- אין חובה על בז"ן לפרסם את דוחותיה הכספיים של חברת כאו"ל מכיוון שהיא חברה פרטית ללא אג"ח.

1.jpg
2.jpg
22.jpg
222.jpg
תחזית דלקים.jpg
תחזית פולימרים.jpg
סיכום הערכה.jpg
ניתוח רגישות.jpg
bottom of page