top of page

הערכות שווי של השותפיות העיקריות
 בישראל  לחיפושי נפט וגז אפריל 2024

בעשור האחרון לאחר עשרות שנים של חיפושים, נמצאו מספר תגליות מסחריות של נכסי נפט וגז.

את נכסי הנפט והגז מחזיקות שותפויות לחיפושי נפט וגז להן הקצה המחוקק הוראות חוק מיוחדות.

בשונה מחברות בע"מ להן יש מניות שמקצות חלק (share- באנגלית) מאותן חברות, בשותפויות מחזיקים באמצעות יחידות השתתפות המקנות את הזכות החלוקה ברווחים.

המבנה המשפטי של השותפויות שונה לחלוטין מזה של חברה, ההבדל העיקרי הוא בזכות לניהול. בשונה מחברה בה מחזיק מניות יכול להשפיע על פעילות החברה ואף לנהל אותה (אם מחזיק במספיק מניות), מחזיק יה"ש לא יכול להשפיע על ניהול החברה וזכאי רק לרווחים אם נצברו, הכל לפי התקנון של השותפות. גם אם אדם אחד מחזיק את כל היה"ש של שותפות הוא עדיין לא יכול להשפיע על ניהול השותפות.

הגורם היחיד שמנהל את השותפות הוא "השותף הכללי".

השותף הכללי הוא המנהל של השותפות, לא ניתן להחליף אותו. כל עלויות הניהול חלות עליו למעט אם כתוב בתקנון אחרת. 

השותף הכללי יהיה זכאי לתגמול על אם יש הכנסות לשותפות ממכירת נפט או גז.

השותפויות העיקריות נכון לשנת 2024 הן: ניו-מד (לשעבר דלק קידוחים) (התאחדה עם אבנר ב-2017), ישראמקו ורציו. 

כל שאר השותפויות לא מחזיקות בתגליות נפט וגז מסחריות או שמחזיקות בחלקים לא משמעותיים.

שווין של היה"ש הנ"ל משתנה בעיקר בהתאם למחיר הנפט מסוג ברנט ובהתאם לחוזים שנחתמו או עתידים להיחתם או ליפול.

בחודש אפריל 2024 עשינו עדכון להערכת שווי לצורך בדיקת כדאיות הרכישה של היה"ש הנ"ל.

בהערכות השווי התבססנו על דוחות של NSAI שהתפרסמו בשנת 2024 אודות נכסי הנפט/גז שמחזיקות השותפויות הנ"ל בצירוף ובקיזוז נכסים עודפים נכון ל31 בדצמבר 2023 בערכות שווי אלו ראינו לנגד עיננו את המלחמה בישראל (בצפון ובדרום), העלאת הריבית בבנקים המרכזיים ואת השלכותיהם על ערך השותפויות.

להלן תקציר הערכות השווי

הערכות שווי אלו נועדו לצורך בחינת השקעה ביה"ש ולא לצורך צירופם לדוחות כספיים לבחינת ירידת ערך על כל המשתמע מכך.

ניו-מד

 

השותפות מחזיקה בנכס נפט אחד עיקרי- לוויתן 45.34% 

בנוסף מחזיקה גם בדלית (עתודות עוד לא מוכחות) ובבלוק 12 (אפרודיטה) שנמצא בקפריסין- 30% ובתמלוגים מאנרג'יאן.

בשנת 2021 נמכרה רוב ההשקעה במאגר תמר בהתאם למתווה הגז.

בשנת 2022 נמכרה יתרת האחזקה העקיפה במאגר תמר לחברה מהאמירויות.

את הערכת השווי ערכנו לפי שיטת DCF (תזרים מזומנים עתידי) בצירוף שווי נכסים והתחייבויות עודפות.

לצורך חישוב ה-DCF נעזרנו בדוח העתודות של NSAI.

בניגוד ל-NSAI שהניחו כי ברוב התקופה מחיר חבית הנפט מסוג ברנט אליו צמודים החוזים יעמוד על 93-105 דולר,  הנחנו כי לא תהיה עלייה ריאלית במחיר המכירה וזאת לאור תצפיות של 20 השנה האחרונות במחיר הנפט מסוג ברנט.

DCF

שיעור ההיוון שנלקח לצורך הערכה זו הינו כ-7% .

תזרים המזומנים החזוי הינו כ- 5,347 מיליוני דולר.

 

נכסים עודפים

פיקדונות וניירות ערך בניכוי אג"ח והלוואות: סה"כ כ-(729) מיליון דולר.

סה"כ שווי השותפות 4,525 מיליון דולר.

הערכה זו לא לוקחת בחשבון נכסי נפט בוודאות נמוכה כמו רישיונות לחיפוש ליד מרוקו, שיתופי פעולה בפרויקטים לאנרגיה ירוקה וכן לא אפשרות לנפט במעמקי מאגר ליוויתן, ע"פ הערכות יש אפשרות ל380 מיליון חביות נפט (חלק השותפות 45%) במידה ואכן הערכות נכונות שווי השותפות יעלה באופן משמעותי בכ80%.

 

ישראמקו

 

השותפות מחזיקה בנכס נפט עיקרי- תמר 28.75%

את הערכת השווי ערכנו לפי שיטת DCF (תזרים מזומנים עתידי) בצירוף שווי נכסים והתחייבויות עודפות.

את הערכת השווי לפי שיטת ה-DCF ערכנו לפרויקט תמר בלבד.

בניגוד ל-NSAI שהניחו כי תהיה עליית מחירים של יותר מ 2% בשנה וכן שמחיר הנפט מסוג ברנט יעמוד בממוצע על 93-105 דולר לחבית, אנחנו הנחנו כי לא תהיה עלייה ריאלית במחיר המכירה וזאת לאור תצפיות של 20 השנה האחרונות במחיר הנפט מסוג ברנט.

DCF

שיעור ההיוון שנלקח לצורך הערכה זו הינו כ-7% .

תזרים המזומנים החזוי הינו כ- 2,262 מיליוני דולר.

 

נכסים עודפים

דלית ופיקדונות בניכוי אג"ח והלוואות: סה"כ כ-(576) מיליון דולר.

סה"כ שווי השותפות כ-1,686 מיליון דולר.

 

רציו

 

השותפות מחזיקה בנכס נפט עיקרי- לוויתן 15%.

את הערכת השווי ערכנו לפי שיטת DCF (תזרים מזומנים עתידי) בצירוף שווי נכסים והתחייבויות עודפות.

את הערכת השווי לפי שיטת ה-DCF ערכנו לפרויקט לוויתן בלבד.

בניגוד ל-NSAI שהניחו כי ברוב התקופה מחיר חבית הנפט מסוג ברנט אליו צמודים החוזים יעמוד על 93-105 דולר, הנחנו כי לא תהיה עלייה ריאלית במחיר המכירה וזאת לאור תצפיות של 20 השנה האחרונות במחיר הנפט מסוג ברנט.

DCF

שיעור ההיוון שנלקח לצורך הערכה זו הינו כ- 8%.

תזרים המזומנים החזוי הינו כ- 1,440 מיליוני דולר.

 

נכסים עודפים

ניירות ערך ופיקדונות בניכוי אג"ח והלוואות: סה"כ כ-(472) מיליון דולר.

סה"כ שווי השותפות כ-968 מיליון דולר.

הערכה זו לא לוקחת בחשבון נכסי נפט בוודאות נמוכה כמו רישיונות לחיפוש וכן לא אפשרות לנפט במעמקי מאגר ליוויתן, ע"פ הערכות יש אפשרות ל380 מיליון חביות נפט (חלק השותפות 15%) במידה ואכן הערכות נכונות שווי השותפות יעלה באופן משמעותי בכ80%.

אחוז ההיוון שחושב על ידינו נמוך מעבודות אחרות שראינו, מאחר שהערכנו כי מרכיב החוב בהון השותפויות יהיה כ-55% ומאחר שהריבית על החוב די נמוכה זה משך את אחוז ההיוון כלפי מטה. מנגד תחזית תזרים המוזמנים הלא מהוונת נמוכה משמעותית מתחזיות תזרים המזומנים שראינו בעבודות אחרות, דבר שלדעתנו קיזז באופן משמעותי את הפער בערך השארית.

צריך לשים לב כי השותפויות מחלקות רווחים לפחות פעם השנה (דלק קידוחים לא חילקה ב2019 והשתמשה בכסף לצינור הגז למצרים) כך שרוב המזומנים שנצברים מחולקים למחזיקי היה"ש במזומן או כתשלומי מס הכנסה.

כמקובל בערכות שווי כדאי לקחת טווח ביטחון של כ- 10%-20% בין התוצאה שחושבה לבין השווי שעשוי להיות בפועל (יכול גם להיות 20% יותר).

 

הערכות שווי אלו הן מידע צופן פני עתיד אשר מתבססות על נתונים שיש ספק אם יתממשו כולן או חלקן, אין המשרד לוקח אחריות על הפסדים (אם יהיו) של מי שיסתמך על הערכות האלו.

מעריך השווי הינו רו"ח מוסמך בעל תעודה של "קורס אנליסטים-ניתוח שווי חברות והערכות שווי" מהמרכז להשתלמויות של אוניברסיטת בר-אילן. לייעוץ בהטבות/החזרי מס למחזיקים ביה"ש צור קשר מטה.

bottom of page