top of page

תקנות מס הכנסה מיסוי מכירת יחידות השתתפות תשפ"א 2021

ב-20 באוקטובר 2020 פורסמה טיוטת תקנות אשר עתידות לשנות באופן מהותי את משטר המס של שותפויות הנפט והגז.

כותרת התקנות היא "טיוטת ,תקנות ,מס הכנסה(כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)(תיקון), התשפ"א - 2020" על אף השם של התקנות שמתייחס למכירת יחידות השתתפות למעשה תקנות אלו משנות את משטר המס ממיסוי חד שלבי למיסוי דו שלבי.

מיסוי חד שלבי- מיסוי על כל ההכנסה החייבת ע"פ זהות המחזיק, חברה-מס חברות 23%, יחיד- מס שולי.

בפועל השותפויות משלמות מקדמות מס בסך 23% (מס חברות) ובחילת השנה העוקבת משלמות דיבידנד בגובה המס שחייבם בו היחידים (תוספת של 24%). 

מחזיק יחיד יכול לקבל את ההפרש בין 47% המס לבין המס השולי שלו בהגשת דוח מס עם טופס 858.

מיסוי דו שלבי- מיסוי כל ההכנסה במס חברות 23% ומיסוי נוסף על דיבידנד בגובה 25% או 0% לחברות(דיבידנד פטור). בדומה לחברה שאפקטיבית יוצא כ43%.

לא סתם נקבע בתקנות המקוריות הסדר מס חד שלבי, מטרת המחוקק הייתה לעודד השקעה בחיפושי נפט וע"י מיסוי חד שלבי ניתן היה לזקוף את ההוצאות החיפוש (ניכוי מוכר לצרכי מס) מול הכנסה חייבת אחרת של הנישום וכך לצמצם את סיכון ההשקעה וסוכריה נוספת (במקרה של הכנסות) היתה להתמסות במדרגת מס שולי של היחיד שלרוב היתה נמוכה מ43%

בטיוטה זו המחוקק מוריד את התמריץ המיסויי להשקעה בשותפויות נפט בכך שהוא מבטל את המיסוי החד שלבי והופך אותו למיסוי דו שלבי.

מי נפגע מזה?

1. מחזיקים יחידים בעלי מס שולי נמוך מ43% (מס משוקלל חברות+דיבידנד) שלא יוכלו לקבל את ההפרש בין מדרגת המס השולי שלהם ל43%.

2. מחזיקים בעלי הפסדים מועברים (יחידים וחברות) אשר מקזזים את הפסדיהם מול הרווחים משותפויות נפט מרוויחות וכעת לא יוכלו לקזז את הרווח שכבר מוסה בשותפות (מס חברות 23%).

ביום 22.10.2020 שלחנו הערות לטיוטה זו לשותפויות ישראמקו, דלק"ד, ולמשרד האוצר, במכתבנו זה ציינו בהרחבה את העוול שנגרם לחלק מהמחזיקים וזאת בתמורה ל"נוחות" למנכים במקור.

ביום 29.6.2021 נשלח מכתב משר האוצר אל יו"ר וועדת הכספים בדבר אישור התקנות לעיל תוך קביעה כי המיסוי החד שלבי גורם לקשיים רבים, בירוקרטיה רבה, גביית חסר ויתר מציבור המשקיעים ולקינוח "אין לשותפויות הגז, לחברי הבורסה או לרשות המיסים היכולת לתפעל את המנגנון המורכב של מיסוי שותפויות ביחס לשותפויות אלה באופן סביר".
אחרי פתיחה כזאת היה ברור שהתקנות עתידות להיות מאושרות ואכן ביום 3.8.2021 אושרו תקנות "תשפ"א 2020" לעיל, תקנות אלו יחולו למעשה משנת 2022 לגבי שותפות סגורה כדי לתת זמן לבנקים ולשותפויות "להתארגן" לשינוי.

bottom of page